Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva

Predsednici Kongresa
Akademik Dragan Micić
Prof. dr Svetozar Damjanović

Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Đuro Macut

Sekretar Kongresa
Prof. dr Miloš Žarković

Predsednik Organizacionog odbora
Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović